Százszorszép

kézműves kozmetikumok

szakértelem, természetesség, törődés

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.szazszorszep.eu webáruházban történő megrendelés, vásárlás esetén érvényesek. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Kárpáti Ildikó (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (igénybe vevő az a természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, a továbbiakban Vásárló) Vásárló jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF-et Vásárló bármikor megkérheti elektronikus formában (PDF). Ezt az igényét a karpatiildiko80@gmail.com címen keresztül közölheti a Szolgáltatóval.

A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) szabályozza, azzal hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5. § (2) és 6. § (2)-ben foglaltak.

A webáruházban feltüntetett termékek megjelenítése vásárlásra történő felhívásnak minősül. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A szerződés a rendelés visszaigazoló e-mail Vásárló általi fogadásával, és a rendelés Szolgáltató általi nyugtázásával jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A megrendelés útján létrejött szerződést a Szolgáltató iktatja, azt a Vásárló kérésére utólagosan hozzáférhetővé teszi.

A szerződés megkötése ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül.

Szolgáltató
Kárpáti Ildikó
Székhelye: MAGYARORSZÁG, 2220 VECSÉS, ADY ENDRE UTCA 66.
Adószáma: 56409842-1-33
Statisztikai számjel: 56409842-9602-231-13
Nyilvántartási szám: 55051570
Nyilvántartás vezető bíróság: Csongrád Megyei Cégbíróság. 6722 Szeged, Tábor utca 4.
E-mail cím: karpatiildiko80@gmail.com

Rendeléssel, termékekkel kapcsolatos kérdések
E-mail cím: karpatiildiko80@gmail.com

A honlap tárhelyének szolgáltatója: Profitárhely Kft.
A szolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
A szolgáltató elérhetősége, elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
Telefonszáma: +36 20 254 0866

Rendelés menete

Kiválasztás és rendelés
A Vásárló a „Kosárba” gombon keresztül a kiválasztott termékeket egy virtuális kosárban gyűjti. A megrendelés minden pontján lehetősége van a visszalépésre, és a kiválasztott termékek módosítására. Vásárló a kiválasztott termékeket regisztrációval vagy anélkül is megrendelheti. A szállítási adatok és elérhetőségek megadása után a Vásárló kiválasztja a szállítási és fizetési módot, majd a megrendelés ellenőrzése után a megrendelés gombbal tudja befejezni a vásárlást.

Szolgáltató és Vásárló felelőssége
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruháznak, valamint annak tartalmának elérhetőségéért és működéséért, valamint nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadott adatok elvesznek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruház használata során fellépő szoftver, kommunikációs vagy egyéb technikai hibákért.
A Vásárló felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a webáruházban való bejelentkezéshez szükséges adatokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói adatok Vásárló tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Vásárló felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el. A Vásárló köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni, különös tekintettel a szállítási címre. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat a Vásárló viseli. A webáruházban található bármilyen javaslatot és gondolatot a Vásárló csak saját felelősségére használhatja.

Adásvételi szerződés
A Webáruházban bemutatott termékek online katalógusként értelmezendők. Megrendelést a Vásárló az 1.2 pontban leírtak alapján tud feladni. A rendelés teljesítése kizárólag a termék értékének és szállítási díjának teljes kiegyenlítése után történik meg.
Szolgáltató automatikus e-mailben értesíti az ügyfelet a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben az e-mail nem érkezik meg a Vásárló által megadott e-mail címre, úgy Vásárló kötelessége a Szolgáltatót erről haladéktalanul értesíteni.
Az automatikus megrendelési visszaigazolás még nem jelenti az adásvételi szerződés létrejöttét. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató a megrendelés elfogadását írásban megerősíti, vagy a termékeket átadja a kiszállító cégnek.

Vételár
A Webáruházban a termék mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely Forintban értendő. A vételár nem tartalmazza a szállítási díjat. A szállítási díj külön tételként szerepel a Kosárban a megrendelési összefoglalóban.
A Szolgáltató fenntartja a webáruházban feltüntetett árak változásának jogát azzal, hogy a változtatás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, kivéve a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben.
A Szolgáltató a már megrendelt termékek vételárára vonatkozóan is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve bármely tévedés miatt a webáruházban feltüntetett vételár eltér a hivatalos árlistában foglaltaktól. Ebben az esetben a Vásárló elállhat a szerződéstől, de kártérítési igényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

Fizetési mód

Utánvétel
Az elfogadott megrendelés vételára a GLS futárszolgálattal történő szállítást követően az átvétel időpontjában a futárnak készpénzben fizetendő.

Általános tájékoztató
A Vásárló megrendeléséről egy papír alapú számlát kap. A számlát a Vásárló által megadott számlázási adatok alapján állítja ki a Szolgáltató. A már kiállított számlát nem áll módunkban módosítani.

Kiszállítás, átvétel

Kiszállítás
A megrendelést három munkanapon belül postázza a Szolgáltató, kivéve, ha a megrendelésben szereplő termék átmenetileg nincs készleten. Ebben az esetben a Szolgáltató ettől eltérő szállítási időt közöl.
A megrendelés útvonalát a Vásárló minden esetben nyomon tudja követni az GLS küldeményazonosító segítségével. A küldeményazonosítót a Vásárló elektronikus formában kapja meg, amint a csomagot az GLS a központi rendszerében regisztrálta.

Tulajdonjog
A megrendelt termékek a teljes összeg megfizetéséig Szolgáltató tulajdonában maradnak.

A Vásárló kötelezettségei
Amennyiben a Vásárló hibás szállítási címet adott meg, vagy a kiszállítás más, a Vásárlóra visszavezethető okból kifolyólag meghiúsul, úgy az esetlegesen felmerülő károkért kizárólag a Vásárlót terheli felelősség.
A csomag kiszállításakor a Vásárló köteles annak tartalmát és minőségét a helyszínen megvizsgálni, és az átvételi elismervényt aláírásával igazolni. A szabályszerűen kiállított átvételi elismervény az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

Reklamáció kezelése
Hibás teljesítés esetén Vásárlónak jogában áll reklamálni az karpatiildiko80@gmail.com e-mail címen keresztül. A Szolgáltató hibás teljesítésének számít, amennyiben nem a megrendelt terméket kapja kézhez, a megrendelés hiányos, vagy a termék hibás.
Szolgáltató fenntartja a jogot a reklamáció elutasítására, amennyiben a termék hibája a nem rendeltetésszerű használatból adódik.
A Vásárlónak a lehető legrövidebb időn belül kell reklamációját, panaszát a Szolgáltatóval közölni. A hibás termék kézhez vételétől számított 14 napon belüli reklamáció bejelentés kellő időben közöltnek minősül. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vásárló köteles.
Szolgáltató a reklamációban foglaltakat kivizsgálja, annak eredményéről, intézkedéséről a Vásárlót e-mailben értesíti.
A hibás terméket a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben erre Vásárló nem tart igényt, akkor a bejelentést követő 30 munkanapon belül Szolgáltató visszafizeti a hibás termék vételárát.

Elállás

Elállási jog
A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi; több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát ajánlott levélben köteles eljuttatni az alábbi címre:

Kárpáti Ildikó
Székhelye: MAGYARORSZÁG, 2220 VECSÉS, ADY ENDRE UTCA 66.

A Vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Az ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
A Vásárló elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen:
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Ptk. 1:5. §)
Ehhez a Vásárló felhasználhatja a lentebb található elállási formanyomtatványt, amely formai szempontból nem kötelező.

Az elállás / felmondás joghatásai

Ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a vásárló az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A vásárló köteles számunkra a terméket, a termékről kiállított számlát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz a fuvarozási költséget – a vásárló viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozat formanyomtatvány

Címzett:

Kárpáti Ildikó
Székhelye: MAGYARORSZÁG, 2220 VECSÉS, ADY ENDRE UTCA 66.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
– Termék/ek:
– Rendelés dátuma:
– Vásárló teljes neve:
– Vásárló címe:
Vásárló aláírása:
Kelt:

Kellékszavatosság, termékszavatosság

Kellékszavatosság
A vásárló a szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jogérvényesítés
A Vásárló kérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon fordulhat a Szolgáltatóhoz:
Írásban: A Szolgáltató postacímére eljuttatott postai küldeménnyel
E-mailben. Az karpatiildiko80@gmail.com e-mail címre megküldött elektronikus levélben.
A panaszkezelés során a Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Fogyasztóvédelmi hatóság: A Vásárló jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Békéltető testület: Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

(Pest Megyei Békéltető Testület)

Címünk:
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703(+36-1) 784-3149
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf.: 81

Bírósági eljárás: A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Szerzői jogok

A Webáruházban megjelenő tartalmak, mint képek, termékek nevei, leírások és más szövegek, zene, videó anyagok a Szolgáltató szerzői joga alá esnek. A Webáruház bármely tartalmának másolása, felhasználása kizárólag a Szolgáltató írásos engedélyével lehetséges. Tilos a Webáruház tartalmának és részeinek adaptációja vagy visszafejtése.

Záró rendelkezések
11.1. Amennyiben jelen ÁSZF egy vagy több pontja érvénytelenné válik, a szerződés többi része változatlanul érvényben marad.
11.2. A szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezések módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a leadott megrendelésekre a megrendelés napján érvényben lévő ÁSZF rendelkezései az irányadók.
11.3. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetve a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak. Szerződő Felek megegyeznek továbbá, hogy abban az esetben, ha az Egyedi adásvételi szerződés illetve az ÁSZF a magyartól eltérő nyelven is elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.
11.4. Vásárló és Szolgáltató kijelentik, hogy vitás kérdéseket igyekeznek peren kívül, békés úton rendezni. Amennyiben a békéltető egyeztetések nem vezetnek eredményre, úgy a felek elismerik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság pertárgyértéktől függően (Budapesti Járásbíróság vagy Budapesti Törvényszék) kizárólagos illetékességét.

Adatvédelmi irányelvek:

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A www.szazszorszep.eu webáruház böngészése közben cookie-kat (sütiket) állítottunk be a böngészőjében. A sütik névtelen információkat tárolnak a webáruház használatáról, mint pl. a kosárba helyezett termékekről, kiválasztott nyelvről, valutáról. A sütik által lekérdezett adatok titkosítva vannak elmentve, amit a Szolgáltató szervere tud visszafejteni és értelmezni.

Ezen kívül a Szolgáltató a Google Analytics-et használja, amely szintén sütiken keresztül névtelen információt gyűjt a webáruház felhasználásával kapcsolatban. Google Analytics a begyűjtött adatokból statisztikákat és egyéb információkat bocsát a rendelkezésünkre, amelyek segítenek minket abban, hogy a webáruházban tovább javítsuk a felhasználói élményt, és optimalizáljuk az ajánlatunkat. A Google Analytics az adatokat a Google rendszerében tárolja.
A felhasznált sütik semmilyen esetben nem adnak számunkra hozzáférést személyes információkhoz vagy közvetlenül a készülékéhez. Harmadik fél számára az adatokat nem adjuk át. Az adatokat kizárólag statisztikai célokra és a webáruház optimalizálására használjuk fel.
Bármikor lehetősége van a sütik felhasználását a böngészőjében ellenőrizni, módosítani és/vagy törölni a böngésző közvetlen beállításain keresztül.
Ön az oldalon történő böngészéssel, regisztrációval, megrendeléskori (regisztráció nélküli) adatközléssel, illetve az ajánlatokban, promóciókban, játékokban való részvétellel hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

  • rendelés teljesítése, számlázása
  • beérkező megkeresések és felszólalások megválaszolása
  • ajánlatokban, promóciókban, játékokban való részvétel lebonyolítása
  • webáruház optimalizálása
  • piackutatás

A felénk közölt személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, és harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivétel jelentenek a szállításért és a fizetés lebonyolításáért felelős szerződéses partnereink, akik ezen információk nélkül nem tudnák a megrendelést teljesíteni. Szerződéses partnereink a személyes információkat kizárólag a megrendelés teljesítésére használják fel.
A Szolgáltató e-mailben és kiszállítási információk esetén SMS-ben is felveheti a Vásárlóval a kapcsolatot.

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.

Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, ha az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszeren nem orvosolható, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatvédelmi politika módosítása
A webáruházon szereplő adatokat, ide értve az Általános Szerződési Feltételeket és jelen Adatvédelmi irányelveket, a Szolgáltató bármikor előzetes bejelentés nélkül módosíthatja. A módosítások a webáruházban történő közzétételtől azonnal érvénybe lépnek. A webáruház további felhasználásával elfogadod a módosításokat.

Nyilatkozat
A www.szazszorszep.eu webáruház felhasználásával elfogadja jelen ÁSZF-et és a Szolgáltató adatvédelmi irányelveit.

Kelt: Vecsés, 2020.05.21.